Het Project > Financiering en tijdpad


Financiering en tijdpad
Financiering

De woningen zijn particulier gefinancierd. De financiering is aangevuld met een CPO-bijdrage en een energiesubsidie, allebei van de Provincie Overijssel. 

 

Tijdpad

 • Begin 2012 voeren twee inwoners van Wageningen een gesprek met de gemeente Olst-Wijhe over de mogelijkheid te starten met een kleinschalig woonproject in Olst met als uitgangspunt ‘ecologische en levensloopbestendige woningen met gedeelde voorzieningen’. De gemeente toont belangstelling en blijkt een terrein op Zonnekamp West te hebben waarop deze woningen zouden kunnen worden gebouwd.
 • Op 12 april 2012 vindt een informatieavond plaats met als doel te komen tot een kleinschalig project op Zonnekamp West voor vijftigplussers. Bezoekers van deze bijeenkomst vormen een initiatiefgroep voor een Vereniging Vriendenerf ‘in oprichting’.
 • In mei 2012 wordt de website www.vriendenerf.nl ingericht om zo al vroegtijdig bekendheid aan Vriendenerf te geven. 
 • De initiatiefgroep stelt een programma van eisen op en houdt een workshop Woonwensen.
 • Katja van der Valk wordt aangewezen als adviseur voor dit project op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
 • De gemeente Olst-Wijhe verleent een renteloos voorschot van € 30.000 voor de startfase.
 • In september 2012 wordt het ‘Visiedocument’ vastgesteld, dat sindsdien de basis van Vereniging Vriendenerf vormt. Het heeft als uitgangspunt ‘collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor vijftigplussers, duurzaamheid, zelfwerkzaamheid en op een prettige manier samen oud worden’.
 • Op 10 september 2012 wordt een bestuur gekozen.
 • Op 3 oktober 2012 passeren de statuten bij de notaris en is de Vereniging Vriendenerf een feit.
 • In december 2012 wordt het eerste concept opgesteld voor een projectbegroting met een raming voor bouwkosten, grondprijs en overige kosten. 
 • In maart 2013 wordt het huishoudelijk reglement aangenomen. Besluitvorming zal verlopen in consent, zoals vastgelegd in het visiedocument.
 • In dezelfde maand wordt een eerste concept van de projectdeelnameovereenkomst (PDO) opgesteld. 
 • In deze maand wordt ook een programma opgesteld met eisen waaraan de (steden)bouwkundige aspecten in het bouwproject zullen moeten voldoen. Dit is nodig voor de keuze van allereerst een architect en later van een aannemer.
 • Er komt een gemeentelijk raadsvoorstel om het bestemmingsplan te wijzigen: in plaats van zes villa’s zullen er twaalf woningen en een gemeenschappelijk gebouw worden gebouwd. De gemeente belegt een informatieavond met de bewoners van de Ringmus.
 • Met de gemeente wordt onderhandeld over de prijs van de grond.
 • Er wordt een architect gezocht voor de ontwikkeling van een projectontwerp aan de hand van de woonwensen die binnen de vereniging leven.
 • Na een avond brainstormen wordt het stedenbouwkundige plan vastgesteld.
 • Verscheidene informatieavonden worden georganiseerd.
 • In mei 2013 wordt een informatiestand ingericht op de ‘Dag gemeenschappelijk wonen’.
 • Op 25 mei 2013 presenteren drie architecten zich aan de vereniging, die met algemene instemming het bureau Groen Blauw uit Delft kiest.
 • Er worden advertenties gezet in Trouw/Parool, de Volkskrant en NRC Handelsblad.
 • In januari 2014 komen een schetsontwerp (SO) en een voorlopig ontwerp (VO) tot stand in samenwerking tussen architect, bouwteamleden van de vereniging en de overige bewoners.
 • Op 24 februari 2014 stelt de gemeenteraad de beoogde wijziging van het bestemmingsplan vast.
 • In april 2014 wordt voor het Hoogeveense aannemersbedrijf HuneBouw gekozen.
 • De vereniging werkt met een bouwteam en behoudt in ruime mate invloed op wie wat hoe zal bouwen – dit in tegenstelling tot de bouwsituatie bij veel CPO-projecten. Het bouwteam onderhoudt contact met de architect, de bouwbegeleider en de aannemer.
 • In mei 2014 kopen zes verenigingsleden de bouwgrond van de gemeente. 
 • In augustus 2014 wordt op het bouwterrein een groot ‘bouwbord’ geplaatst.
 • In september 2014 komt de eindversie van het PDO (zie boven) tot stand. Wie lid wil worden, ondertekent.
 • In oktober 2014 tekenen negen deelnemers de projectdeelnameovereenkomst. 
 • De vereniging kiest eind 2014 voor Klimaatgarant, het  bedrijf dat zal zorgen voor alle techniek rondom verwarming, warmtepomp en zonnepanelen, nodig voor ‘energieneutraal wonen’ als gekozen energieconcept.
 • In het voorjaar van 2015 wordt verder gewerkt met een nieuwe architect.
 • De provincie Overijssel verleent subsidie vanuit de subsidieregeling ‘Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing’.
 • In de zomer van 2015 is de bezetting van de twaalf woningen compleet.
 • De verenigingswerkgroepen Financiën, Duurzaamheid/Energie, Public Relations, Erfteam en Gemeenschappelijk Gebouw werken hun plannen uit en leggen ze voor aan de algemene ledenvergadering.
 • Gekozen wordt voor een besluitvorming in drie stappen, waarbij na het inwinnen van informatie en meningsvorming tenslotte besluitvorming-met-consensus kan plaatsvinden.
 • Op 6 juni 2016 worden de bouwwerkzaamheden feestelijk ingeluid. De Vereniging Vriendenerf wordt omgezet in een Vereniging van Eigenaren.
 • Op 19 mei 2017 is de oplevering. 
 • In juni 2017 betrekken de eerste bewoners hun woning. In september 2017 sluit de laatste bewoner de rij.
Foto

Workshop verkavelingsplan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendenerf stoomt vooruit
Wij hebben weer een paar drukke weken achter de rug. Voor de blog: klik hier

Foto

Ontwerpmania
Nu weet ik wat een voorlopig-ontwerpfase betekent. Voor de blog:
klik hier

Foto

VO uit, DO in
Wat een marathonvergadering was het vandaag! Voor de blog:
klik hier

Foto

Bezoek aan Bio-Energie park in Saerbeck 
In het kader van zijn streven naar duurzaamheid 
....voor de blog:
klik hier

Foto

​De laatste loodjes 

Aan het begin van het nieuwe jaar een kort overzicht van waar we zijn....voor de blog:
klik hier

Foto

© 2023 Vereniging Vriendenerf